Följ oss via RSS!
2013-04-26

Nytt datorbaserat verktyg mäter läsbarheten för olika läsare

Allt fler samhällstjänster är numera uppbyggda på elektronisk kommunikation, vilket i sig har lett till att du som läsare måste ha relativt god läsförmåga. Det har visat sig att ett större antal vuxna inte kan tillgodogöra sig de texter som finns tillgängliga på webben, här finns ett behov att kunna förenkla material. LIX (läsbarhetsindex) är då ett effektivt verktyg som kan ge en uppfattning om på vilken läsbarhetsnivå en viss text kan tänkas ligga på.
Då vi redan nu har mycket av vår kontakt med till exempel banker och myndigheter på nätet är det av allt största vikt att vi kan förstå den information som finns tillgänglig. LIX-måttet kan ge den som publicerar texter på nätet en inblick i textens uppbyggnad och hur den kan tänkas uppfattas av läsaren. LIX arbetar runt hypotesen att långa meningar är mer grammatiskt komplexa än kortare meningar, och att längre ord skapar fler problem för läsaren än korta ord. Man har undersökt totalt 23 olika språkliga variabler, som sedan i kombination har förts in i ett datorprogram som på automatik klassificerar texterna. Programmet har sedan som uppgift att skilja på ordinära och förenklade texter samt skönlitteratur, nyhetstext informationstext.Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar verktyg datorbaserat elektronisk kommunikation läsbarheten

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>