Följ oss via RSS!
2011-04-04

Hur ska företagsamhet främjas inom högre utbildning?

Många utbildningar idag innehåller de magiska orden företagsamhet och entreprenörskap men i praktik verkar det svårt att översätta dessa ledord till konkret handling. Kan man verkligen utbildas till entreprenör?
En artikel på ESBRI (Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning) Studenter måste knuffas till handling beskriver en ny avhandling av Anne Kirketerp, Pædagogik og didaktik i entreprenørskabsundervisningen på de videregående uddannelser i et foretagsomhedsperspektiv (Syddansk Universitet 2010), som förespråkar en mer handlingskraftig inställning till hur man utvecklar studenternas företagsamhet.

Många utbildningar fokuserar för mycket på akademiska examinationsformer som uppsatser och rapporter och belönar inte handling. Studenterna måste helt enkelt knuffas till handling för att omsätta idéer till konkret verksamhet eftersom det är just detta som kännetecknar entreprenörskap. Risktagning är också en viktig del av företagsamhet och Anne menar att få utbildningar främjar just ett sådant beteende. Avhandlingen ger dock flera exempel på bra utbildningar som bryter mönstret.

- Det gäller att lärarna får lov att bedriva undervisning på det här sättet. Det behövs också nya examinationsformer. Handling måste accepteras som examinationsform. Om man lär ut handlingskraft men bara låter studenterna skriva en rapport som examen, ger det ett dubbelt budskap. Vill man säkra ett företagsamt lärande måste man också belöna handlandet i examen. Sedan kan man givetvis kombinera de två. Till exempel genom att studenterna efteråt får reflektera över sitt handlande i skriftlig form.

Läs avhandlingen


Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar företag forskning student avhandling entreprenörskap

Licens Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

0 kommentarer >>