Följ oss via RSS!
2016-02-11

Cela på erfarenhetsutbyte

Sedan november förra året driver Cela en förstudie "RDPC" (Regionalt Digitalt Pedagogiskt Center). Syftet med RDPC är att bidra till en likvärdig utbildning beträffande den digitala kompetensen bland skolledare, lärare, pedagoger och elever i länet. Förstudien ska ge en klarare bild av behovet ur brukarens perspektiv. För att ta del av framgångsrika exempel på liknande insatser gav vi oss ut på ett erfarenhetsutbyte. Resan gick västerut.
Den 8 – 10 februari genomförde vi tre intressanta studiebesök. De gav tre olika perspektiv, dels det kommunala genom Center för skolutveckling, det regionala genom GR Utbildning och det nationella perspektivet genom Senter for IKT i Utdanninge.

Centrum för skolutveckling, Göteborgs stad

Center för skolutveckling (CFS), Göteborgs stad, består av 11 kommundelar som var och en är större än den största kommunen i Blekinge. Informations- och kommunikationsteknik (IKT) är en del av verksamheten.

De flesta av deras uppdrag kommer från förvaltningarna, från sektorschefer/områdeschefer, eller från rektor/förskolechef på en enskild skola/förskola. Insatserna utgår från de behov som skolledningen identifierar och genomförs alltid i överenskommelse med ansvarig skolledare.

Arbetet i CFS handlar mycket om att nätverka. Det finnas utvecklingsledare som jobbar mot olika områden varav IKT är ett. Kompetensutveckling bedrivs på olika sätt, "Torghandel" är ett av dem.

"Torghandel" riktar sig till pedagoger och skolledare. Här visar verksamheten och pedagogerna upp vad som händer genom att dela och lyfta fram goda exempel. Mötesplatsen är en grobädd för de som vill ta sig vidare och utgår från premissen att erfarenhetsutbyte är en förutsättning för positiv skolutveckling. "Torghandel" syftar också till att öppna upp för pedagogiska samtal, analys och reflektion och till att inspirera fler att våga pröva nytt.

CFS menar att en framgångsfaktor är att ha den lokalen de har som är öppen och tillgänglig för alla. En annan framgångsfaktor är möjligheten till omvärldsbevakning. Varje år arrangeras bland annat en BETT-resa. För framförhållning och struktur skapas ett årshjul med inplanerade aktiviteter. För att identifiera utvecklingsområden lägger man stor vikt på efterbearbetningen av gemensamma intryck och omvärldsbevakningar.

Just nu jobbar man mycket med MIK, medie- och informationskunnighet. Det gör man för det är en viktig framtidskompetens för att kunna förstå, värdera, använda och uttrycka sig via medier och andra informationskanaler. Informationskunnighet understryker vikten av att ha tillgång till och förmåga att hantera och värdera information, att vara källkritisk. För att kunna maximera möjligheterna och minimera riskerna i dagens medielandskap är medie- och informationskunnighet en nyckelkompetens, inte bara för barn och unga utan för alla åldrar.

CSF håller kontakten med verkligheten genom att prioritera att vara med ute på förskolor och skolor. Att jobba autentiskt och utgå ifrån ett problem som ska lösas gör att utvecklingsprojekten är förankrade i verkligheten och det får effekt ”på riktigt” i det dagliga arbetet. Ibland går CFS pedagoger helt enkelt ut och sätter sig i en klass och se hur det fungerar och sedan kommer man med förslag på ur man kan jobba annorlunda med hjälp av digitala verktyg.

Finansieringen av CFS sker genom att alla kommundelarna betalar till CFS.


GR Utbildning - Göteborgsregionens kommunalförbund

Digitalt lärande är en del av GR Utbildning, Pedagogiskt Centrum. De jobbar framför allt genom nätverk för att hålla kontakten med kommunerna som ligger i regionen runt Göteborg. Sammanlagt är det 13 kommuner som ingår i regionen. I regionen finns ca 20 000 lärare.

Det finns en politisk utbildningsgrupp som tar fram en vision t ex för år 2020. GR Utbildning skapar sedan inriktningstexter som syftar till att nå visionen.

Pedagogiskt centrum, digitalt lärande, skapar många olika plattformar med olika syften. De har en stab som bara jobbar med det. Exempel på plattformar är, SYV online, Plug in och Bedömning för lärande mm.

Man har även en multimediastudio som hjälper till att filma pedagogiska projekt för att de ska kunna visas upp och spridas. Det finns en person som bara dokumenterar goda exempel i verksamheten.

En annan arbetsuppgift som de hjälper till med, är att söka på projektpengar. Även om de hjälper till att skriva ansökan betonar man vikten av att kommunen är projektägare och driver projektet. GR utbildning hjälper också till att samordna ansökningar till Skolverkets utlysningar. Ett tips är att alltid tänka på att skicka lärare på omvärldsbevakningar och studiebesök för att få fart på projekt.

Kollegialt lärande är en del som man prioriterar genom att arrangera t ex Teach meet. Där bjuder man in skolorna att visa upp sina goda exempel för kollegor. Det stärker både den egna professionen och självförtroendet hos den som visar och delar, samtidigt som det inspirerar andra att förändra och utveckla sin undervisning. Pedagogiskt Centrum har en strategisk tanke att försöker hitta och lyfta goda exempel från alla de 13 kommunerna ofta. Det är viktigt för att få fart på delakulturen och det kollegiala lärandet i hela regionen.
Att alltid jobba utifrån behov är ett sätt att säkra nyttan. Rektors roll i utvecklingsarbetet är viktig.

Mottot för Pedagogiskt Centrum är att alla ska med på tåget och att de som ligger längst fram ska få utmaningar.


Senter for IKT i Utdanningen

Är en nationell satsning som finns i Oslo och Tromsö. Det ligger direkt under Kunnskapsdepartementet. De är 70 st anställda fördelade på de två orterna som arbetar för smartare lärande och högre kvalitet i hela utbildningssystemet genom att erbjuda en mängd olika tjänster kopplat till IKT.

En av tjänsterna är en IKT-plan för utveckling av digitala färdigheter. iktplan.no är en webbplats som handleder lärare att utveckla den digital kompetensen hos elever. Planen innehåller riktmärken från 1:a till 10:e klass och har användbara resurser kopplade till styrdokumenten. Det finns flera andra användbara tjänster och meningen är att alla ska vara med och utveckla dem.

På iktpraksis.no kan pedagogerna lägga upp sitt material och dela det med andra. Man har lagt denna sida som en egen domän för att man kan inte ansvara för vad som läggs där eftersom det är en öppen resurs och Senter for IKT i Utdanningen är en statlig verksamhet. Det man har är ett redaktöransvar.

Dubestemmer.no är en online-resurs som handlar om integritet och netikett för barn och ungdomar i åldern 9 till 18 år. Syftet med webbsidan är att öka medvetenhet, reflektion och kunskap om sekretess och de val unga människor gör när du använder digitala medier. Den handlar om att göra studenter ansvariga och säkra Internetanvändare.

Senter for IKT i Utdanningen har också uppdrag att jobba för att bidra till en bättre infrastruktur för kommunerna.

Intressant är att Senter for IKT i Utdanningen har ansvar för att Lärarutbildningen får den kompetens de behöver vad gäller IKT i undervisningen.
Gilla/Dela
RSS Twitter Facebook Bloggy Pusha
Taggar skola;digital kompetens

Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike

0 kommentarer >>